Χαιρετισμός Καθηγουμένου

Σεβαστοί πατέρες καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί συνεργοί ἐν Κυρίῳ, φιλαδέλφως καί ὁλοψύχως εὐχόμεθα ὁ φιλάνθρωπος Κύριος, "ὁ μακροθυμήσας ἐπί τοῖς ἡμῶν πλημμελήμασι", "ὁ τόν ἄδην σκυλεύσας καί τόν θάνατον καταργήσας καί ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν", νά δωρήσει τήν ἀναστάσιμη χαρά καί εἰρήνη του στήν ψυχή τοῦ καθενός μας καί σέ ὅλο τόν ἀνήσυχο καί ταραγμένο σύγχρονο κόσμο.

Θέλουμε νά σᾶς κάνουμε κοινωνούς μιᾶς μεγάλης πνευματικῆς χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως, ἰδιαίτερα ὅσους κατοικεῖτε μακρυά μας σωματικῶς (γιατί πνευματικῶς εἴμαστε πάντα ἑνωμένοι στό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί στήν ἰδιαίτερη ἀγάπη τοῦ μεγάλου μας προστάτου ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου).

Ὁ πρῶτος ἀνά τήν ὀρθοδοξία μεγαλοπρεπής Ἱερός Ναός πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου μας μέ τίς εὐχές του ἔχει περατωθεῖ. Ὅσοι προσκυνηταί ἔρχονται γιά πρώτη φορά στό μοναστήρι, μένουν ἔκπληκτοι μή μπορώντας νά πιστέψουν ὅτι μέσα σέ τόσο λίγα χρόνια συντελέστηκε ἕνα τέτοιο ἔργο: "Αὐτό εἶναι ἕνα μεγάλο θαῦμα!", ὁμολογοῦν πολλοί καί ἐνδυναμώνεται ἡ πίστη τους στόν Παντοδύναμο καί Πανάγαθο Κύριό μας, ἀλλά καί ἡ ἀγάπη καί εὐλάβειά τους στόν Ἅγιό μας. Ἐμεῖς τότε βρίσκουμε τήν εὐκαιρία νά διακηρύξουμε τήν μεγάλη ἀλήθεια ὅτι τό ἔργο αὐτό εἶναι δικό σας, γιατί πράγματι μέ θαυμαστό τρόπο σᾶς φώτισε ὁ Κύριος νά τό ἀγαπήσετε καί νά βοηθήσετε ἀπό τό ὑστέρημά σας. Ἐπιθυμοῦμε διακαῶς κάποτε νά περάσετε ὅλοι οἱ κτίτορες νά γνωρίσετε ἀπό κοντά καί νά προσκυνήσετε τό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου μας, γιά νά ἀπολαύσετε τή χαρά καί τήν πνευματική ἀνάταση πού δικαιοῦσθε.

Τό τελευταῖο ἔργο πού ἀπομένει νά γίνει στό Ναό, ἔχει μάλιστα ἤδη ξεκινήσει κι αὐτό, εἶναι ἡ ἁγιογράφησή του. Πολλοί προσκυνητές μᾶς ρωτοῦν ἄν μποροῦν νά συμμετάσχουν κι αὐτοί στό ἱερό αὐτό ἔργο. Ἔχουν ἤδη συμπληρωθεῖ ἀπό δωρητάς οἱ εἰκόνες τῶν τριῶν τέμπλων καί προχωροῦν ἀρκετοί καί στίς τοιχογραφίες. Ἐπειδή γνωρίζουμε ὅτι ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς Χριστιανοί ἐπιθυμοῦν νά ἀφιερώσουν τήν τοιχογραφία ἕνός Ἁγίου ὑπέρ ὑγείας καί σωτηρίας τῶν οἰκείων τους, σᾶς πληροφοροῦμε τά ἀκόλουθα:

Ἡ μελέτη τῆς ἁγιογραφήσεως εἶναι ἔτοιμη. Μπορεῖ ὁ καθένας νά ἀφιερώσει τήν τοιχογραφία ἑνός Ἁγίου τῆς προτιμήσεώς του ἤ μιά εἰκονογραφική παράσταση (π.χ. Γέννηση, Βάπτιση, Εἰσόδια, Κοίμηση, Θυσία τοῦ Ἀβραάμ, Θεία Λειτουργία, Μέλλουσα Κρίση, Σκηνές ἀπό τήν ζωή τοῦ Ἁγίου κ.λ.π.).

Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί καί συνεργοί ἐν Κυρίῳ, χαίρετε καί ὑγιαίνετε πάντοτε ψυχικῶς καί σωματικῶς!

Ο Καθηγούμενος

ἀρχιμ. Χριστόδουλος

καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.


Εκτύπωση   Email