Ἅγιοι ἐξ Ἀγαρηνῶν Α΄ Τό ἀρχοντόπουλο τῆς Παραμυθιᾶς καί ὁ ἅγιος νεομάρτυς Ἀναστάσιος Ὁ ἅγιος νεομάρτυς Ἰωάννης, ὁ πρώην δερβίσης τῆς Κόνιτσας

AgarinoiAbAbigΤό μαρτύριο  τοῦ πανενδόξου  Νεομάρτυρος  Ἀναστασίου τοῦ  ἐκ  Παραμυθίας  καί  ἡ πνευματική  περιπέτεια πρός τήν ἀλήθεια  καί  τήν  ὁσιότητα τοῦ ὀθωμανοῦ  ἀρχοντόπουλου τῆς Παραμυθιᾶς, καί  μετέπειτα ὁσίου  Ἱερομανάχου Δανιήλ τοῦ ἐξ Ἀγαρηνῶν, πού γνωρίστηκε καί συνδέθηκε μέ τόν Νεομάρτυρα Ἀναστάσιο καθώς ἐπίσης καί ἡ ἀποκαλυπτικῆς ἐλλάμψεως  καί μεγαλείου  θεία ὀπτασία του. Το βιβλίο περιλαμβάνει ἀκόμα καί τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Νεομάρτυρος Ἀναστασίου καί ἐν παραρτήματι τό μαρτύριο τοῦ ἐπίσης ἐξ Ἀγαρηνῶν ἁγίου Νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ ἐκ Κονίτσης καί ἐν Βραχωρίῷ (Ἀγρινίῷ) μαρτυρήσαντος. Ἔκδοση καλλιτεχνική μέ τετραχρωμία σέ ὅλο τό βιβλίο καί μέ πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

... Ἐπειδή ὅμως οὔτε μέ τήν βία, οὔτε μέ κολακεία κατώρθωσε νά τόν πείσει νά ἐξομώσει, γιατί ὁ  εὐλογημένος Ἀναστάσιος παρέμενε  στερεός  κι  ἀμετακίνητος  στήν  πίστη  του  σάν βράχος, ἔκανε συμβούλιο  μέ  τούς ἄλλους ὁμοπίστους του κι ἐξέδωσε κατ' αὐτοῦ  τήν τελική ἀπόφαση  τοῦ θανάτου  διά ξίφους. Τόν πῆραν λοιπόν οἱ δήμιοι, τόν ἔβγαλαν ἔξω ἀπό τήν πόλη κι ἐκεῖ κοντά σ' ἕνα μοναστήρι τοῦ  ἀπέκοψαν  τήν τιμία κεφαλή. Τό λείψανο τοῦ γενναίου καί μακαρίου μάρτυρος παρέμενε ἄταφο  ἐπί τρεῖς ἡμέρες, κατά τίς ὁποῖες  οἱ  χριστιανοί ἔβλεπαν θαῦμα μέγα:  Φῶς θεῖο κατέβαινε ἀπό τόν οὐρανό  στά τίμια  λείψανα  τοῦ καλλινίκου νεομάρτυρος. Μ' αὐτό τόν θαυμαστό τρόπο δόξασε ὁ ἀθλοθέτης Κύριος τόν ἀθλητή, πού  στό  ἄνθος  τῆς νεότητος  θυσίασε  τήν ζωή του  γιά τήν ἁγία πίστη μας...


Εκτύπωση   Email