Ἅγιοι ἐξ Ἀγαρηνῶν Β΄ Ἰωάννης ὁ βασιλιάς τῶν Περσῶν

agarinoiBabigἩ  θαυμαστή  μεταστροφή  τοῦ  βασιλιᾶ τῶν  Περσῶν  Μαϋία πρός τήν Ὁρθοδοξία μετά ἀπό τήν γνωριμία του μέ τόν ὅσιο Θεόδωρο, ἐπίσκοπο Ἐδέσσης. Στό τέλος τοῦ βιβλίου παρατίθενται 100 ψυχωφελῆ κεφάλαια  τοῦ ὁσίου  Θεοδώρου. Ἔκδοση  καλλιτεχνική  μέ τετραχρωμία  στό  ἐξώφυλλο καί σκίτσα στή ροή τοῦ κειμένου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

...Πέρασε ὅλη τήν νύχτα μέ προσευχές καί δεήσεις. Τά χαράματα προσκάλεσε κάποιο χριστιανό ἱερέα καί τοῦ ζήτησε νά τελέσει σ' ἕνα κρυφό δωμάτιο τήν ἀναίμακτη θυσία. Κοινώνησε  τῶν  Ἀχράντων  Μυστήριων μέ πολλή  κατάνυξη καί ἀποχαιρέτησε τόν ἱερέα... Τότε πιά ντυμένος μέ τήν λαμπρή βασιλική  του  στολή κίνησε  ἔφιππος γιά τόν καθορισμένο  τόπο, ὅπου εἶχε ἤδη συγκεντρωθεῖ λαός πολύς. Ὅλοι ἀποροῦσαν τί θά  ἔλεγε ἄραγε ὁ βασιλιάς  στήν  ὁμιλία  του!  Τότε  ἐκεῖνος ἀνέβηκε στό βῆμα καί εἶπε  μέ δυνατή καί σταθερή φωνή: - Ἀκοῦστε ὅλοι! Πέρσες κι Ἀγαρηνοί κι Ἑβραῖοι κι ὅλος ὁ ἐκλεκτός λαός τῶν Χριστιανῶν! Ἐγώ, ὁ βασιλιάς σας, εἶμαι πιά χριστιανός καί ὀνομάζομαι Ἰωάννης. Πιστεύω στόν Πατέρα, τόν Υἱό  καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, τήν  τρισυπόστατη καί ὁμοούσια μία Θεότητα·  δέν ὑπάρχει σ' ὅλο  τόν κόσμο  ἄλλη πίστη ἀληθινή,  παρά μόνο αὐτή.  Καί λέγοντας αὐτά,  ἔβγαλε ἀπό τόν κόλπο του ἕνα χρυσό  τίμιο σταυρό,  στολισμένο μέ πολύτιμους λίθους·  τόν σήκωσε ψηλά,  στράφηκε  πρός τήν ἀνατολή, προσκύνησε τρεῖς φορές καί καταφιλῶντας τον μέ θερμή εὐλάβεια εἶπε: - Τόν σταυρό σου προσκυνῶ, Χριστέ, τόν τίμιο, σέ ὁμολογῶ Θεό καί Κύριο καί Σωτήρα μου καί σέ δοξάζω μαζί μέ τόν ἄναρχο Πατέρα σου καί τό πανάγιο καί ζωοποιό Πνεῦμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν... Μιά παγωμένη σιωπή γεμάτη κατάπληξη μά καί κρυφό θαυμασμό ἁπλώθηκε παντοῦ στήν ἀχανῆ πεδιάδα. Μά ὁ ἐξ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος διάβολος μπῆκε μέσα στούς δικούς του πιστούς, Ἑβραίους καί Μουσουλμάνους, κι ἄναψε στίς καρδιές τους ἄσπονδο μίσος καί δαιμονική μανία κατά τοῦ χριστιανοῦ βασιλιᾶ...


Εκτύπωση   Email