Ὅσιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος (4) Ὁ Λόγος Σάρξ Ἐγένετο

logos3bigἘδῶ ὁ Ἅγιος θεολογεῖ "περί τῆς σαρκώσεως τοῦ Λόγου καί μέ ποιόν τρόπο σαρκώθηκε γιά μᾶς, καί περί τοῦ ὅτι ὅλοι οἱ ἅγιοι συλλαμβάνουν ἐντός τους, παρομοίως μέ τήν Θεοτόκο, τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ καί γεννοῦν αὐτόν καί γεννιέται μέσα σ' αὐτούς καί γεννιῶνται ἀπ' αὐτόν καί πῶς γίνονται κατά χάρην υἱοί καί ἀδελφοί καί μητέρες του". Σ' αὐτήν τήν ἐπανέκδοση συμπεριλάβαμε ἀποσπάσματα ἀπό τούς ὕμνους τοῦ Ἁγίου, πού ἀναφέρονται στή σάρκωση τοῦ Κυρίου καί τή θέωση τοῦ ἀνθρώπου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

... Ὅπως ἀκριβῶς λοιπόν ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ἀδάμ ἔπλασε τήν γυναίκα, ἔτσι, ἀφοῦ δανείστηκε τήν σάρκα ἀπό τή θυγατέρα τοῦ Ἀδάμ, τήν Ἀειπάρθενο καί Θεοτόκο Μαρία, καί τήν ἔλαβε χωρίς σπορά, γεννήθηκε κατά τόν ἴδιο τρόπο μέ τόν πρωτόπλαστο. Ὥστε, ὅπως ἀκριβῶς ὁ Ἀδάμ μέ τήν παράβαση ἔγινε ἡ ἀρχή τῆς γεννήσεώς μας στήν φθορά καί στόν θάνατο, ἔτσι καί ὁ Χριστός καί Θεός μας μέ τήν ἐκπλήρωση κάθε δικαιοσύνης ἔγινε ἡ ἀπαρχή τῆς ἀναγεννήσεώς μας στήν ἀφθαρσία καί τήν ἀθανασία...


Εκτύπωση   Email