Τό Προσευχητάρι τοῦ Ἁγίου Νήφωνος

prosefxNifonosbig

Οἱ κατανυκτικώτατες, διδακτικώτατες καί κάποιες συγκλονιστικές προσευχές τοῦ ὡς ἄνω μεγάλου Ἁγίου, μεταφρασμένες στήν καθομιλουμένη καί ἐκδεδομένες σ' ἕνα χρήσιμο γιά κάθε ὀρθόδοξο χριστιανό ἐγκόλπιο προσευχητάρι.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

... Δέξου, Πατέρα, τόν νεκρό πού ἔχασε τήν ψυχή του, δέξου τό καταγώγιο τῶν ἁμαρτιῶν, τόν βλάσφημο, τόν πονηρό, τόν αἰσχρό κι ἀδιάντροπο, τόν μολυσμένο στήν ψυχή καί στό σῶμα. Δέξου τόν δοῦλο τῶν πονηρῶν δαιμόνων. Ἐλέησέ με τόν ἀκάθαρτο, τόν κλέφτη καί παραβάτη, τό βδέλυγμα τῆς ἁμαρτίας. Ἐλέησέ με, ἡ πλούσια πηγή τοῦ ἐλέους καί μήν ἀποστρέψεις τό ἀγαθό σου πρόσωπο ἀπό τόν δοῦλο σου. Μήν πεῖς Κύριε: "Δέν σέ γνωρίζω", μήν πεῖς: "Ποῦ ἤσουνα ὥς τώρα;" Μή μέ περιφρονήσεις τό χῶμα, τή στάχτη, τή φθορά, τό ὄνειδος, τό βδέλυγμα, τό ἐρείπιο τῶν δαιμόνων, τό σκάνδαλο τῶν ἀνθρώπων. Μή μέ ἀποστραφεῖς, Δέσποτα, ἀλλά λυπήσου με καί σῶσε με, γιατί ξέρω, φιλάνθρωπε, ὅτι δέν θέλεις "τόν θάνατο τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὥς τό ἐπιστρέψαι καί ζῆν αὐτόν". Δέν θά σE ἀφήσω, ἄν δέν μέ ἐλεήσεις!...

 


Εκτύπωση   Email