Πανηγυρική Ἀκολουθία Ὁσίου Νήφωνος, τοῦ Ἀσκητοῦ Ἐπισκόπου, μετά Παρακλητικοῦ Κανόνος καί Μουσικοῦ Παραρτήματος

akolniphonosbigΠανηγυρική Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ' Ἀλεξάνδρειαν, τοῦ Ἀσκητοῦ Ἐπισκόπου, ψαλλομένη τῇ 18ῃ Σεπτεμβρίου ἤ τῇ 23ῃ Δεκεμβρίου, μετά Παρακλητικοῦ Κανόνος, Μουσικοῦ Παραρτήματος κ.λ.π.


Εκτύπωση   Email