Νηπτική Θεολογία καί Ζωή

sotirNiptikibig... Εἰς τό παρόν βιβλίον ἀναπτύσσονται ἀκριβῶς τά βασικά στοιχεῖα καί ἀρετές αὐτῆς τῆς θείας καί νηπτικῆς ζωῆς, ὅπως συνάγονται ἀπό τήν ζωήν καί τήν ἐμπειρίαν τῶν ἁγίων Νηπτικῶν, ἰδίως, Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν καί ἐβίωσαν τόν Χριστόν εἰς τήν ψυχήν των καί ἀνεδείχθησαν εἰς ἅγιες καί πνευματικές μορφές τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, γενόμενοι πρότυπα ὑγιοῦς χριστιανικῆς ζωῆς, φορεῖς ἁγιότητος, ἐραστές καί κήρυκες τῆς ἀξίας καί τῆς μεγαλειότητος τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν καί περιφρονητές τῶν ὑλικῶν καί ἐφημέρων ἀπολαύσεων καί ἀγαθῶν... (ἀπό τόν Πρόλογο τοῦ βιβλίου).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

... Ἀγάπη, πίστις καί ἐλπίς εἶναι ἡ τριάς τῶν ἀρετῶν, πού ἀποτελεῖ τήν βάσιν τῆς πνευματικῆς ζωῆς, καθόσον κάθε μία ἐξ αὐτῶν ἔχει ὄχι μόνον ἰδιαιτέραν ἀξίαν, ἀλλά καί καθόσον καί οἱ τρεῖς μαζί ἀποτελοῦν τόν δεσμόν πού ἐπισφίγγει καί διακρατεῖ τίς ἀρετές. Οὐδείς ἀμφισβητεῖ τήν ἀξίαν ὅλων τῶν ἀρετῶν, ὅπως εἶναι π.χ. ἡ ταπεινοφροσύνη· ἡ ἰδιαιτερότης της ἔγκειται εἰς τό ὅτι ἡ μέν ταπεινοφροσύνη εἶναι διά νά εἰσέλθῃ κανείς εἰς τήν πνευματικήν ζωήν, ἐνῷ ἡ ἀγάπη, διά παράδειγμα, εἶναι τό ἀποκορύφωμα τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Δηλαδή, ἡ ἀγάπη εἶναι πρώτη ἀλλά καί μεγάλη ἀρετή ἐξ ἐπόψεως ἀξίας εἰς τόν τελειούμενον ἄνθρωπον...


Εκτύπωση   Email