Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος. Ὁ Θεόπτης καί Διδάσκαλος τοῦ Φωτός

sotirSymeonbigὉ ἅγιος Συμεών, ὁ Νέος Θεολόγος, εἶναι ἕνας ἐκ τῶν  μεγαλυτέρων νηπτικῶν Πατέρων τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἀπό νεαρᾶς ἡλικίας ἀντελήφθη τό μεγαλεῖον τοῦ νά ζῇ κανείς μέ συνέπειαν κοντά εἰς τόν Χριστόν, ἐφαρμόζων τήν καθαράν χριστιανικήν ζωήν, ἥτις μέ τήν πάροδον τῶν ἐτῶν καί τήν μεγάλην βοήθειαν τοῦ πνευματικοῦ του πατρός, Συμεών τοῦ Εὐλαβοῦς, ἐξελίχθη εἰς βαθεῖαν νηπτικήν ζωήν. Ἔκτοτε ὅλη ἡ ζωή του ἦτο ζῶσα νηπτική διδασκαλία καί βαθύς ἔπαινος καί ὕμνος πρός αὐτήν... (ἀπό τόν Πρόλογο τοῦ βιβλίου).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

... Ἀφ’ ἧς στιγμῆς ὁ Θεός κρίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἄξιος τῆς θείας ἐλλάμψεως, ἐμφανίζει ταύτην εἰς αὐτόν, ἡ ὁποία μάλιστα διαρκεῖ ἐπ’ ὀλίγον χρόνον καί ἐν συνεχείᾳ παρέρχεται. Τό ἐάν ὁ ἄνθρωπος ἀξιωθῇ καί ἄλλων ἐλλάμψεων ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς ἐπιμονῆς του ἤ ὄχι εἰς τόν ἅγιον βίον. Ὁ Θεός δέν ἀρνεῖται νά προσφέρῃ εἰς τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων τό θεῖόν του φῶς, πρός ἱκάνωσιν τούτων, διά νά δυνηθοῦν νά Τόν ἴδουν. Ὁ Θεός χορηγεῖ τήν ἔλλαμψιν, ἀλλ’ εἰς τόν ἄνθρωπον ἐναπόκειται τό νά ἀνανεώνῃ τήν ἐπιθυμίαν του καί τόν ζῆλόν του νά δέχεται αὐτήν. «Ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου καί προσκυνητοῦ Πνεύματος τῶν ἡμετέρων ψυχῶν ζητεῖ ἅψασθαι», λέγει ὁ θεῖος Συμεών. Συνεπῶς, ἡ ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ διαρκής παροχή τοῦ θείου φωτός εἶναι βεβαία· βεβαία δέν εἶναι ἡ ἰδική μας θέλησις καί ἐπιθυμία, ἡ ὁποία θά ἑλκύσῃ τό θεῖον φῶς. Ὁ ἅγιος Συμεών τονίζει ὅτι πολλοί εἶδον τό θεῖον φῶς, δέν «ἐκτήσαντο» ὅμως τοῦτο, ἕνεκα ἀμελείας καί ῥαθυμίας, παρομοιάζων μάλιστα αὐτούς μέ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι, ἄν καί κατηξιώθησαν νά ἴδουν «θησαυρόν πολύν ἐν τοῖς βασιλικοῖς ταμιείοις», ἀπῆλθον «διακενῆς», ἤτοι μέ «ἄδεια χέρια»...


Εκτύπωση   Email