Πλάτων καί Χριστός

PlatonbigἩ παροῦσα ἐργασία παρουσιάζει ἐπί μέρους θέματα τῆς Πλατωνικῆς φιλοσοφίας καί τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας, χρήσιμα διά συνοπτικήν ἐνημέρωσιν, χωρίς κριτικήν προσέγγισιν, προκειμένου νά φανῇ ἡ διαχρονική ἀξία ὡρισμένων ἀναμφισβητήτων ἀληθειῶν, ἠθικῆς κυρίως φύσεως, μέ τίς ἰδιαιτερότητες, βεβαίως, τῆς ἑκάστοτε ἐποχῆς. Ἰδιαιτέρως δέ παρουσιάζει τήν ἀξίαν τῶν δύο στοιχείων τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς, καθώς καί τήν θεώρησιν τούτων ὑπό ἀμφοτέρων τῶν μερῶν.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

... Ὁ Σωκράτης ὁμιλεῖ περί τῆς ἐννοίας τοῦ καλοῦ ἤ τοῦ κακοῦ, τονίζων ὅτι οἱ ἄνθρωποι, ἄν καί γνωρίζουν τό κακόν, ἐν τούτοις παρασύρονται ἀπό τήν εὐχαρίστησιν, τήν ἡδονήν, πού κρύπτει καί μεταδίδει τό κακόν, καί προχωροῦν εἰς τήν διάπραξίν του. Διδάσκει ὅτι, ἐνῷ οἱ ἄνθρωποι γνωρίζουν ὅτι π.χ. ἡ πολυφαγία (τά φαγητά γενικῶς), τά ποτά καί τά ἀφροδίσια εἶναι κακά, ἐν τούτοις δέν τά ἀποφεύγουν, ἀλλά παραδίδονται εἰς αὐτά, παρασυρόμενοι ἀπό τήν εὐχαρίστησιν, τήν ὁποίαν προσφέρουν. Ὅμως εἰς τήν πραγματικότητα ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ εὐχαρίστησις ἦτο παροδική καί ὅτι τό καλόν ἤ τό κακόν μιᾶς πράξεως ἤ ἐνεργείας ὁρίζεται ἀπό τό ἀποτέλεσμα, ἄν δηλαδή τοῦτο εἶναι εὐχάριστον ἤ δυσάρεστον.
Ἡ Ὀρθόδοξος Θεολογία ἀναφέρεται συγκεκριμένως εἰς τά ἀνωτέρω τρία παραδείγματα τοῦ Πλάτωνος, προκειμένου νά διδάξῃ τήν ἀρνητικήν θέσιν τῶν ἐφημέρων ἡδονῶν ἔναντι τῆς οὐρανίου ἀπολαύσεως τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν.
Ὁ ἅγιος Μάξιμος, γνώστης τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας, ἐγγίζει τό θέμα τοῦτο μέ τρόπον συνετόν καί ρεαλιστικόν, μή καταφρονῶν τῶν ὑπό τοῦ Θεοῦ εἰς χρῆσιν ἡμῶν δοθέντων, ἀλλά δίδων τήν πραγματικήν ἔννοιαν καί θέσιν τούτων εἰς τήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων. Ἐξετάζει ταῦτα ἐν ἀναφορᾷ πρός τήν χρῆσιν καί τήν κατάχρησιν ἤ πρός τό μέτρον καί τήν ἀμετρίαν ἤ ἀλογιστίαν, λέγων ὅτι δέν εἶναι κακή ἡ τροφή ἀλλά ἡ γαστριμαργία, δέν εἶναι κακά τά  χρήματα ἀλλά ἡ κακοδιοίκησις τούτων, δέν εἶναι κακή ἡ ἀγάπη ἀλλά ἡ πορνεία...


Εκτύπωση   Email