news1Τήν Πέμπτη 17 Ἰουνίου ἐ. ἔ. ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἔχοντας ἐπί κεφαλῆς τόν Πρόεδρό της, Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον, ἐπισκέφθηκε κατά τά παραδεδομένα τήν Συνοδική καί Σταυροπηγιακή Ἱ. Μονή ὁσίου Συμεών τοῦ Ν. Θεολόγου στόν Κάλαμο Ἀττικῆς. Τελέσθηκε ἡ καθιερωμένη δοξολογία στό Καθολικό τῆς Ἱ. Μονῆς ἐπί παρουσίᾳ τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου κατά τήν ὁποία ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς πανοσ/τος ἀρχιμ. κ. Χριστόδουλος προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπο καί τούς σεβ/τους συνοδικούς Ἱεράρχας, ὁ δέ Μακαριώτατος ἀντιφώνησε καταλλήλως. Στή συνέχεια ἡ Ἱ. Μονή παρέθεσε μοναστηριακή τράπεζα.

Ἡ προσφώνηση τοῦ πανοσ/του Καθηγουμένου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

(Μεγαλυνάριο πρός τόν Μακαριώτατο ἀντί ῥητοῦ)

Ἱερός ὀνόματι καί σεμνός

πρᾶος ταπεινός τε τῇ καρδίᾳ παρά Χριστοῦ

μαθών τε παθών τε τά θεῖα καί τούς πάντας

προθύμως ἀναπαύων καί πρός Αὐτόν ὁδηγῶν.

 

     Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμε,

Εὐφροσύνως, εὐλαβῶς καί πατροποθήτως τό μικρό τοῦτο μοναστήρι, τό ὑπό τήν πατρική σκέπη καί κηδεμονία σας, ὑποδέχεται τήν ὑμετέραν πολιάν μακαριότητα περιστοιχιζομένη ἀπό τούς σεβασμιωτάτους καί περισπουδάστους ἱεράρχας, μετά τῶν ὁποίων συναποτελεῖτε τήν Δ.Ι.Σ., δηλαδή τήν ὕψιστη σεπτή κορυφή τῆς ἁγιωτάτης ἀποστολικῆς και θεοφρουρήτου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

«Ἠγαλλίασε τό πνεῦμα ἡμῶν» γευσάμενο τόν θεῖο γλυκασμό τῆς σεπτῆς παρουσίας σας.

     Ἡ παροῦσα Δ.Ι.Σ. περικλείει στούς κόλπους της διακεκριμένους χαρισματικούς ἀρχιερεῖς, στολισμένους μέ λόγο, γραφίδα, θεολογία, καρποφόρο πνευματική διακονία, περισσή θεοσέβεια καί ποικίλες ἄλλες ἅγιες ἀρετές. Ἐπιποθοῦμε λοιπόν, δι' εὐχῶν σας, ἡ κουροτρόφος τῶν παρθένων ἀειπάρθενος Θεοτόκος ν' ἀρδεύσει τήν ψυχή μας μέ νάματα θεογνωσίας, νά κατασβέσει τήν ἀγριαίνουσαν κάμινον τῶν παθῶν, νά μᾶς πλουτίσει μέ τόν ἄσυλον ὄλβο (δηλ., γιά τούς ἁπλούστερους, τήν ἀναφαίρετη μακαριότητα) τῆς καθαρῆς συνειδήσεως, πού ἀποτελεῖ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν πρόγευση ἀσφαλῆ.

     Δεηθεῖτε θερμῶς, Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι ἀρχιερεῖς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, σέ τοῦτο τό μοναστήρι, τό πενιχρό πνευματικῶς, νά λατρεύεται ταπεινῶς, ὀρθοδόξως, εἰλικρινῶς ἡ τρισήλιος, ἄτμητος, ἀνέσπερος αἴγλη καταπέμποντας ἀμυδρήν ἀκτίνα τῆς ἄκτιστης φωταυγίας στούς ἀδιαλείπτως καί διακαῶς ἐπικαλουμένους τό θεῖον ἔλεος ἀδελφούς, μοναχούς καί προσκυνητές.

     Ἀναμένουμε καί προσδοκοῦμε πάντα τ' ἀνωτέρω ἀπό τήν ὑμετέρα θεότευκτη σύνοδο τῶν ἱερῶν πατέρων μας, ἀφοῦ ὅλ' αὐτά κι ὅσα πλεῖστα τῆς εὐμήχανης θείας ἀγαθοδωρίας δωρήματα, τ' ἀπολαμβάνουμε μέσα στήν Ἐκκλησία καί διά τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ἀείροης δροσερῆς πηγῆς παντός ἀγαθοῦ, πού ἀναψύχει τούς κακουχουμένους ἀπό τούς ποικίλους καύσωνες ὁδοιπόρους «τῆς ἐρήμου καί ἀβάτου καί ἀνύδρου γῆς» μας, δηλ. ὅλα τά καλά τά προσδοκοῦμε ἀπό σᾶς, πού ἀποτελεῖτε τόν χρυσό κρίκο-σύνδεσμό μας μέ τόν ἀξιοπόθητο καί πολυφίλητο Κύριο καί Θεό μας Ἰησοῦ Χριστό, τήν κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας.

     Αὐτό τό διδαχθήκαμε ἀπό τούς ἀειλαμπεῖς φωστῆρες τῆς ἀληθείας, τούς θεοφόρους πατέρες. Λόγου χάριν: «Ὅσοι γάρ Θεοῦ εἰσίν καί Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὗτοι μετά τοῦ ἐπισκόπου εἰσίν». Καί ἀλλοῦ: «Πάντες τῷ ἐπισκόπῳ ἀκολουθεῖτε, ὡς Ἰησοῦς Χριστός τῷ Πατρί». Ἀλλά πρό αὐτῶν τό παράκλητον αὐτολαμπές Πνεῦμα, τοῦ ὁποίου πλουσίως ἡ θεόρρυτος χάρις ἐξεχύθη στήν ἁγία μας Ἐκκλησία «ἔθετο ὑμᾶς ἐπισκόπους ποιμαίνειν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ» καί ὁ δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός αὐθεντικῶς διαβεβαίωσε: «Ὁ ἀκούων ὑμῶν, ἐμοῦ ἀκούει· καί ὁ ὑμᾶς ἀθετῶν, ἐμέ ἀθετεῖ· ὁ δέ ἐμέ ἀθετῶν, ἀθετεῖ τόν ἀποστείλαντά με». Γι' αὐτό καί ὁ κραταιός μας προστάτης ὅσιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, ὁ φαεσφόρος μυσταγωγός καί νυμφαγωγός πρός Θεόν, ἀναδείχθηκε «τῆς Θεολογίας ἡ κορυφή καί τῶν μοναζόντων ἄσυλος τρυφή» μέσα στῆς Ἐκκλησίας τά πνευματικά ἐργαστήρια, δηλαδή μέσα στά πάνσεπτά της μοναστήρια μέ τήν θεοπαράδοτη διαδικασία (κάθαρση - φωτισμός - θέωση)· γι' αὐτό κι ἐπάξια μεγαλύνεται:    

Τῶν θείων ἐλλάμψεων καθαρόν

ἔσοπτρον ἐφάνης ἀκηλίδωτον, Συμεών,

ἔκλαμπρον, ἀκτῖσι παμφώτοις καταυγάζον,

πάτερ, Θεολογίας πᾶσαν ὑφήλιον.

     Κι ἐμεῖς λοιπόν, ὅλα τά καλά τά περιμένουμε ἀπό τήν ἁγία σας ἀρχιερωσύνη, Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι, καί ἡ πενιχρή ἀνταπόδοσή μας εἶναι ἡ ἀδιάλειπτη, ταπεινή προσευχή μας γιά τήν εὐόδωση τῆς πολυεύθυνης οἰακοστροφίας τῆς ἁγιωτάτης νοητῆς ὁλκάδος Ἐκκλησίας, οἰακοστροφίας κάποτε ἐπώδυνης, καί δή σέ καιρούς χαλεπούς, ὅπως ὁ παρών καιρός, πού ὁ εὐσεβής λαός χειμάζεται δεινῶς.

     Παρά τήν δυσμενῆ λοιπόν, ἐθνικῶς κι ἐκκλησιαστικῶς, παροῦσα συγκυρία, σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπείρως καί διαπύρως γιά τήν πατρική ἀνταπόκρισή σας σήμερα στό ταπεινό μας αἴτημα καί γιά τήν συγκατάβασή σας μέχρι τήν ἀναξιότητά μας, σ' αὐτή τήν ἐσχατιά τοῦ ὄρους τῶν Ἀμώμων, στήν πατρίδα τοῦ ἁγ. Τιμοθέου, ἀρχιεπισκόπου Εὐρίπου τοῦ ἐκ Καλάμου. Εὐχαριστοῦμε καί τούς ἐκλεκτούς συνεργάτες σας, Μακαριώτατε, γιά τήν προετοιμασία τῆς σημερινῆς εὐλογίας, τόν τέως δοκιμώτατο ἀρχιγραμματέα καί ἤδη Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κηφισίας κ. Κύριλλο, τόν νέο φέρελπι ἀρχιγραμματέα π. Μᾶρκο, τόν πολυσέβαστο καί πολύπειρο προϊστάμενο τῆς ἐθιμοτυπίας π. Πατρίκιο καί τόν ἀντάξιο συνεργό του π. Ἀλέξιο, καί τούς στυλοβάτες τής ἀρχιγραμματείας π. Πλάτωνα καί π. Κωνσταντῖνο.

     Ἡ διακονία σας, ἅγιοι ἀρχιερεῖς, στήν διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποτελεῖ ἐγγύηση γνησιότητας γιά τό θεοπαράδοτο δόγμα καί ἦθος τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Κι ὁ σύνδεσμος ὅμως αὐτῆς τῆς ταπεινῆς δικῆς σας Ἱ. Μονῆς δι' ἡμῶν μέ τήν ἄμωμη νύμφη τοῦ Χριστοῦ μας Ἐκκλησία ἀποτελεῖ ἐγγύηση γιά τήν ὁσιότροπη πορεία μας, κατά τήν ἀσκητική παράδοση τοῦ ὀρθοδόξου μοναχικοῦ βίου ἐν ὑπακοῇ στήν Ἐκκλησία, χωρίς ἐκκοσμικεύσεις, νεωτερισμούς καί πειραματισμούς, ἀλλά μέ τήν «διά βίας φύσεως διηνεκοῦς» ἀναδρομή πρός τό ἀρχαῖον κάλλος του, πού στόλισε τόν Παράδεισο μέ μυριάδες πολύμυρων ὁσιακῶν ἀνθέων.

     Γι' αὐτό ποθοῦμε τήν συχνή παρουσία σας ὄ εἰ δυνατόν, τήν ἱερουργία σας, τήν εὐλογία σας, τήν διδαχή σας. Εἴμαστε ἐδῶ καί σᾶς περιμένουμε πάντα. Ἀλλά καί ὁ φιλόσιος καί φιλομόναχος λαός, πού στέκει διαρκῶς στό πλευρό τῆς Ἐκκλησίας μας στηρίζοντας μέ αὐτοθυσία τίς ἐπιλογές της καί συμπαρίσταται ποικιλοτρόπως στό ταπεινό τοῦτο μοναστήρι της, σᾶς περιβάλλει μέ τόν σεβασμό καί τήν ἀγάπη του καί περιμένει ἐπίσης νά μᾶς εὐλογήσετε, νά μᾶς ἁγιάσετε καί νά μᾶς διδάξετε ὅλους ὡς εὐπειθῆ καί πιστά τέκνα σας.

     Ὡς εὖ παρέστητε, Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι ἀρχιερεῖς.

Δημιουργία Ἱστοσελίδας:ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ