Σύντομος Βίος Ὁσίου Συμεών

agiosὉ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος ἀποτελεῖ τό μέγα καύχημα τῆς ὀρθοδόξου μυστικῆς θεολογίας. Γεννήθηκε τό 949 μ.Χ. στή Γαλάτη Παφλαγονίας. Στά 11 του χρόνια οἱ γονεῖς του τόν φέρνουν στήν Κωνσταντινούπολη νά σπουδάσει. Στά 14 του γνωρίζεται μέ τόν Γέροντά του Συμεών τόν Εὐλαβή, Στουδίτη μοναχό, πού μέ ἔνθεο ζῆλο ἀκολουθεῖ τίς ὁδηγίες του, ὥστε σύντομα ἀξιώνεται τῆς πρώτης θεωρίας τοῦ Ἀκτίστου Φωτός σέ ἡλικία μόλις 20 ἐτῶν.

Στά 27 του εἰσέρχεται σάν δόκιμος στή μονή Στουδίου καί ἐν συνεχείᾳ στήν κοντινή μονή τοῦ ἁγ. Μάμαντος Ξηροκέρκου, ὅπου κείρεται μοναχός καί σύντομα χειροτονεῖται ἱερέας. Τό ἔτος 980 μ.Χ. μόλις 31 ἐτῶν, μέ ἀπαίτηση τῶν ἀδελφῶν τῆς μονῆς τοποθετεῖται ἡγούμενός της.

Ἡ ζωντανή του πίστη, ἡ ἄσκησή του στήν ἀδιάλειπτη προσευχή καί τήν ἀγάπη καί ἡ ἀδιάκριτη ὑπακοή στόν Γέροντά του, γρήγορα, τόν ὁδηγοῦν στή θεογνωσία καί τή θεολογία.

Τά θεόπνευστα ἔργα του - Κατηχήσεις, Θεολογικοί καί Ἠθικοί Λόγοι, Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων - μαρτυροῦν γιά τίς συχνές ἐλλάμψεις καί θεοπτίες του.

agios2Ἡ πρώϊμη ὅμως πνευματική του προκοπή προκαλεῖ τήν ἐχθρότητα φθονερῶν ἀνθρώπων καί κυρίως τοῦ ἐπισκόπου Νικομηδείας Στεφάνου, ὁ ὁποῖος, ἀπό φθόνο καί ἐμπάθεια κινούμενος, μετά ἀπό ἀλλεπάλληλες ὀχλήσεις καί ψευδεῖς καταγγελίες πρός τόν Πατριάρχη καί στήν Σύνοδο, κατορθώνει τελικά νά ἐξοριστεῖ ὁ Ἅγιος στήν ἀπέναντι ἀκτή τῆς Προποντίδος. Ἀλλά κι ἐκεῖ μέ τήν ἐνοικοῦσα πλουσίως ἑαυτόν θεία χάρη ἱδρύει τή μονή τῆς Ἁγίας Μαρίνης, ὅπου μέ τήν μεγάλη πνευματική του ἀκτινοβολία ἑλκύει κοντά του πλῆθος μοναχῶν.

Στίς 12 Μαρτίου 1022 πορεύεται πρός "ὅν ἐπόθησεν". Ἡ Ἐκκλησία τοῦ ἀπένειμε τήν ἐξαίρετη προσωνυμία τοῦ Νέου Θεολόγου. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 12 Ὀκτωβρίου μέ πανηγυρική ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή του στόν Κάλαμο Ἀττικῆς.

Στίς 3 Ἰανουαρίου πανηγυρίζεται ἐπίσης ἡ ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν λειψάνων του, τεμάχια τῶν ὁποίων βρίσκονται ἀποθησαυρισμένα στήν ἐν λόγῳ μονή του.

"Χαίροις θεοδόξαστε Συμεών, Νέε Θεολόγε Ἐκκλησίας τῆς τοῦ Χριστοῦ, χαῖρε οὐρανίων ἐπόπτα μυστηρίων Φωτός τοῦ Τρισηλίου, λύχνε πολύφωτε".

 

ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΝ ΝΕΟ ΘΕΟΛΟΓΟ

Ἁγίου Νικήτα Στηθάτου

Νά ποιός ἦταν ὁ τρισόλβιος καί τρισμακάριστος πατήρ ἡμῶν Συμεών: Μέγας μέν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μυστικά, ἀλλά ἄγνωστος στούς ἀνθρώπους, ἀποστολικός στά ἔργα καί τήν διάνοιαν, μέ ζωή ἀληθινά σύμφωνη μέ τό Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ μας. Ἔτσι δόξασε τόν Θεό κι ὅταν ζοῦσε καί μετά θάνατον λάμποντας ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων μέ τίς ἀγαθές πράξεις του, γιE αὐτό καί δίκαια δοξάστηκε κι αὐ- τός ἀπό τόν Θεό.

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

Γνωρίζεις ὅτι ὁ βίος τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου εἶναι ὁλόκληρος σχεδόν ἕνα θαῦμα καί δοξασμένος ἀπό τόν Θεό μέ πολλά καί ὑπερφυή θαύματα. Τά δέ συγγράμματά του, ἄν κάποιος τά ὀνομάσει συγγράμματα ζωῆς, δέν θά ὑπερβάλλει.

Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Ὁ ἐν ἁγίοις Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος ὑπῆρξεν ἐπίγειος ἄγγελος, οὐράνιος ἄνθρωπος, κλέος τῶν πατέρων, τῶν ἱερέων ἡ σεμνοπρέπεια, τοῦ μονήρους βίου κανών ὁ εὐθύτατος, ἡ δόξα τῶν ἀσκητῶν, τῆς Κωνσταντινουπόλεως τό ἀγλάϊσμα καί τῆς οἰκουμένης τό ἥδιστον ἀγαλλίαμα.

Βασιλείου Κριβοσέϊν, ἀρχιεπισκόπου Βρυξελλῶν

Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος εἶναι ἕνας αὐθεντικός καί ἄμεμπτος ὀρθόδοξος, πού ποτέ δέν καταδικάστηκε γιά μιά ὁποιαδήποτε πνευματική ἤ δογματική παρέκκλιση.

Ἀθανασίου Γιέφτιτς, ἐπισκόπου Ἐρζεγοβίνης

Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος εἶναι ὄντως "ἄνθρωπος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος", "ὀρθοδοξίας ὁδηγός καί εὐσεβείας διδάσκαλος", μύστης καί θεολόγος τοῦ μεγάλου τῆς εὐσεβείας μυστηρίου, τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Εἶναι ἴσως ὁ πιό Χριστοκεντρικός ἀπό ὅλους τούς Πατέρες καί στό καίριο αὐτό σημεῖο εἶναι πιστά βυζαντινός καί ὀρθόδοξος, γιατί εἶναι πράγματι ὁ γνήσιος πατήρ τῆς οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς μίας, ἁγίας, καθολικῆς καί ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου

Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος εἶναι ἕνας πυρφόρος, πυρίπνους, ἕνας πύρινος ἅγιος, φλεγόμενος μέσα στό πύρ τοῦ Παρακλήτου ἀπό ἀγάπη στόν Θεό καί στούς ἀνθρώπους.