Προγραμμα  Ακολουθιων

πού μεταδίδονται ἀπευθείας διαδικτυακά μέσω προγράμματος youtube, σύμφωνα μέ τό ὡράριο μεταδόσεων

πατώντας στήν ἀκόλουθη δ/νση:

https://www.youtube.com/watch?v=kUfOBbQRyM0    

 

  Ὥρα ἔναρξης  
  3/5/20  Κυριακή τῶν Μυροφόρων Μεσονυκτικό,Ὄρθρος,Θ. Λειτουργία
10/5/20  Κυριακή τοῦ Παραλύτου 3.30 π.μ. Μεσονυκτικό,Ὄρθρος,Θ. Λειτουργία
14/5/20  Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ ἁγ.Παχωμίου
6 μ.μ.  
17/5/20  Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος  3.30 π.μ. Μεσονυκτικό,Ὄρθρος,Θ. Λειτουργία
20/5/20  Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῶν ἁγ.Κων/ίνου & Ἑλένης 6 μ.μ.  
22/5/20  Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ἁγ.Ἰωάννου τοῦ Ρώσου  6 μ.μ.

Προεορτάζεται ἐπειδή συμπίπτει

μέ ἑορτή Ἀποδόσεως Πάσχα

24/5/20  Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ  3.30 π.μ. Μεσονυκτικό,Ὄρθρος,Θ. Λειτουργία
26/5/20  Ἀγρυπνία Ἀποδόσεως Πάσχα * 7.30 μ.μ.   
27/5/20  Ἀγρυπνία Ἀναλήψεως 6 μ.μ.  
31/5/20  Κυριακή τῶν Ἁγ. Πατέρων (Α'Οἰκ.Συν)  3.30 π.μ. Μεσονυκτικό,Ὄρθρος,Θ. Λειτουργία

 

* Φέτος ἡ ἀγρυπνία αὐτή δέν θά εἶναι ἄβατη.

 

Δημιουργία Ἱστοσελίδας:ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ